MeteoPlus - profesjonalna prognoza pogody dla Ciebie i Twojej firmy. Biuro prognoz pogody i ekspertyz środowiskowych
Sprzedaż profesjonalnego sprzętu meteorologicznego
Dystrybucja automatyki pomiarowej do celów przemysłowych
Strona główna Galeria Linki O nas Kontakt

Szkolenia

Wychodząc naprzeciw istniejącemu na rynku zapotrzebowaniu na profesjonalne prognozy pogody, a w szczególności osobom, które chcą kontrolować jakość każdego aspektu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, MeteoPlus oferuje szkolenia z zakresu samodzielnego prognozowania pogody. Są one przeznaczone dla wszystkich, wyznających zasadę, że jednorazowa inwestycja dla zdobycia nowych kwalifikacji jest lepszym rozwiązaniem niż wielokrotne ponoszenie powtarzających się kosztów usługi.

Jeśli działalność, którą prowadzisz uzależniona jest od warunków pogodowych, a w dużej większości przypadków tak właśnie jest, znajomość przyszłej pogody może przynieść Ci wymierne korzyści. Warto wymienić wśród nich chociażby lepsze planowanie nowych działań oraz minimalizowanie zagrożeń i wysokości ewentualnych strat - każdy z tych elementów zwiększa Twoją konkurencyjność na rynku. Dzięki oferowanym przez MeteoPlus szkoleniom już niedługo, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, te korzyści staną się Twoim udziałem. Tymczasem już dzisiaj zastanów się ile byłoby warte dla Twojej firmy zwiększenie sprawdzalności ogólnodostępnej prognozy pogody o 10%, 20% czy 30%.
Szkolenia ogólne
Szkolenia tematyczne

Szkolenia ogólne świadczone są w celu kompleksowego zaznajomienia odbiorcy z najistotniejszymi kwestiami dotyczącymi trafnego prognozowania pogody. Szczególna uwaga skoncentrowana jest w nich na zapoznaniu klienta ze źródłami danych - produktów meteorologicznych, ich podstawowym objaśnieniu, a także prawidłowej interpretacji. Dodatkowo szkolenia obejmują doradztwo w praktycznym wykorzystaniu posiadanej informacji meteorologicznej z uwzględnieniem rodzaju i specyfiki prowadzonej działalności. Szkolenia o charakterze ogólnym prowadzone są na trzech poziomach zaawansowania, których opisy można znaleźć poniżej. W związku z faktem, że szkolenia te (jak wskazuje nazwa) mają charakter ogólny, w ich ramach w sposób syntetyczny prezentowane są wyłącznie kluczowe kwestie z punktu widzenia praktycznego prognozowania pogody. W celu poszerzenia swojej wiedzy lub umiejętności w konkretnym dziale związanym z prognozowaniem pogody zapraszamy do przejścia do zakładki ze szkoleniami tematycznymi.POZIOM PODSTAWOWY:


Szkolenie ogólne na poziomie podstawowym przeznaczone jest dla osób posiadających bardzo ograniczoną wiedzę z zakresu szeroko pojętej meteorologii, które mimo wszystko chcą nauczyć się prognozowania pogody na potrzeby własne, wykorzystując do tego profesjonalne źródła informacji meteorologicznej. Z myślą o takich właśnie odbiorcach MeteoPlus przygotowało szkolenie, które skupia się głównie na: identyfikacji źródeł danych pogodowych dostępnych poprzez sieć Internet, wskazaniu podstawowych parametrów służących do określania obecnych i przyszłych warunków pogodowych, praktycznym wykorzystaniu posiadanej informacji meteorologicznej.

W ramach szkolenia odbiorca zapoznany zostanie z najlepszymi wg MeteoPlus, ogólnodostępnymi serwisami pogodowymi. W ich obrębie zidentyfikowane zostaną, a następnie omówione, wybrane produkty generowane przez numeryczne modele prognozy pogody (1-2 modele). W szkoleniu szczególny nacisk położony będzie na interpretację i praktyczne zastosowanie w prognozowaniu pogody konkretnych parametrów określających stan atmosfery, bez wgłębiania się w ich istotę. Dodatkowo w ramach szkolenia przedstawione zostaną podstawowe produkty uzyskiwane za pośrednictwem radarów meteorologicznych i satelitów meteorologicznych, szczególnie przydatne w prognozach ultrakrótkoterminowych (na najbliższych kilka godzin). Czas trwania szkolenia wynosi 60-90 minut, co uzależnione jest od predyspozycji odbiorcy związanych z łatwością przyswajania wiedzy i pracy przy wykorzystaniu komputera.

Poziom podstawowy
Dostępność: dostępneCzas trwania: 60-90 minCena: 300 zł netto
Forma:100% czasu objęte szkoleniem praktycznym przy stanowisku komputerowym
Zakres:
 • wskazanie najużyteczniejszych serwisów pogodowych dostarczających nieodpłatnie (na potrzeby własne) profesjonalną informację meteorologiczną
 • wskazanie najużyteczniejszych numerycznych modeli prognozy pogody (1-2)
 • wskazanie i omówienie praktycznego zastosowania wybranych parametrów określających stan pogody
 • wskazanie i omówienie podstawowych produktów radarowych (1-2 produkty)
 • wskazanie i omówienie podstawowych obrazów/produktów satelitarnych (2 rodzaje)
 • wskazanie i omówienie podstawowych informacji pochodzących z naziemnych pomiarów meteorologicznych


POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY:


Szkolenie ogólne na poziomie średniozaawansowanym przeznaczone jest dla osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu szeroko pojętej meteorologii, które chcą tę wiedzę poszerzyć, a także przełożyć na grunt praktyczny, nabywając umiejętności samodzielnego sporządzania prognoz pogody na potrzeby własne. Z myślą o takich właśnie odbiorcach MeteoPlus przygotowało szkolenie, które skupia się głównie na: identyfikacji źródeł i baz danych pogodowych dostępnych poprzez sieć Internet, wskazaniu szerokiego zakresu parametrów służących do określania obecnych i przyszłych warunków pogodowych, objaśnieniu istoty większości z przytaczanych parametrów, praktycznym wykorzystaniu posiadanej informacji meteorologicznej.

W ramach szkolenia odbiorca zapoznany zostanie z najlepszymi wg MeteoPlus, ogólnodostępnymi serwisami pogodowymi, zakładając przy tym, że większość z nich jest mu już w mniejszym lub większym stopniu znana. W ich obrębie zidentyfikowany zostanie, a następnie omówiony, szeroki zakres produktów generowanych przez numeryczne modele prognozy pogody (3-5 modeli). Wśród nich, oprócz parametrów będących przedmiotem szkolenia podstawowego, znajdą się także parametry bardziej zaawansowane, w większości odnoszące się do analizy sytuacji synoptycznej. W szkoleniu szczególny nacisk położony będzie na przedstawienie, wyjaśnienie istoty, interpretację i praktyczne zastosowanie w prognozowaniu pogody bardziej skomplikowanych parametrów określających stan atmosfery. Dodatkowo w ramach szkolenia przedstawiony zostanie szereg produktów uzyskiwanych za pośrednictwem radarów meteorologicznych i satelitów meteorologicznych, szczególnie przydatnych w prognozach ultrakrótkoterminowych (na kilka najbliższych godzin). Kolejnym rozszerzeniem w stosunku do szkolenia podstawowego będzie zapoznanie odbiorcy z interpretacją sondaży aerologicznych, a także podstawowych wskaźników termodynamicznych. W celu umożliwienia klientowi samodoskonalenia umiejętności prognostycznych zaprezentowane zostaną mu również źródła archiwalnych danych meteorologicznych, które mogą posłużyć jako materiał do studiów przypadków. Czas trwania szkolenia wynosi 90-120 minut, co uzależnione jest od posiadanego przez odbiorcę zakresu wiedzy obejmującej podstawowe zagadnienia z dziedziny meteorologii, jak również wcześniej nabytej znajomości serwisów pogodowych.

Poziom średniozaawansowany
Dostępność: dostępneCzas trwania: 90-120 minCena: 500 zł netto
Forma:szkolenie praktyczne przy stanowisku komputerowym + rozbudowane objaśnienia wybranych parametrów/produktów określających stan atmosfery
Zakres:
 • wskazanie szeregu serwisów pogodowych dostarczających nieodpłatnie (na potrzeby własne) profesjonalną informację meteorologiczną 
 • wskazanie najużyteczniejszych numerycznych modeli prognozy pogody (3-5)
 • wskazanie i omówienie praktycznego zastosowania wybranych parametrów określających stan pogody także tych bardziej zaawansowanych
 • wskazanie i omówienie szeregu produktów radarowych (5-10 produktów)
 • wskazanie i omówienie obrazów/produktów satelitarnych ze względu na wykorzystany zakres spektralny promieniowania
 • wskazanie i omówienie informacji pochodzących z sondaży balonowych i naziemnych pomiarów meteorologicznych


POZIOM ZAAWANSOWANY:


Szkolenie ogólne na poziomie zaawansowanym przeznaczone jest dla osób posiadających solidną podbudowę teoretyczną z zakresu szeroko pojętej meteorologii, które chcą tę wiedzę przełożyć na grunt praktyczny, nabywając umiejętności samodzielnego sporządzania wysokiej jakości prognoz pogody. Z myślą o takich właśnie odbiorcach MeteoPlus przygotowało szkolenie, które skupia się głównie na wskazaniu praktycznej użyteczności zaawansowanych parametrów służących do określania obecnych i przyszłych warunków pogodowych.

W pierwszej części szkolenia odbiorca przedyskutuje ze specjalistą MeteoPlus kwestie merytoryczne dotyczące wyrafinowanych parametrów określających stan atmosfery, a także metod pozyskiwania danych meteorologicznych, co będzie stanowić doskonałą okazję do uzupełnienia przez klienta ewentualnych luk w posiadanej wiedzy. Dyskusja dotyczyć będzie głównie parametrów generowanych przez globalne jak i mezoskalowe numeryczne modele pogody (NWP), co wynika z faktu ich wysokiego zaawansowania jeśli chodzi o opis stanu atmosfery. Odnośnie metod pomiarowych stosowanych w meteorologii, poza NWP omówione zostaną możliwości techniczne systemów opartych na teledetekcji (satelity meteorologiczne, radary meteorologiczne, sodary, lidary), a także zalety i wady tradycyjnych źródeł danych meteorologicznych, tj. balonowych sondaży atmosfery i naziemnej sieci pomiarowej. Druga, zasadnicza część szkolenia służyć będzie praktyce kompleksowego wykorzystania szerokiego zakresu danych meteorologicznych, w tym zaawansowanych parametrów określających stan atmosfery do tworzenia wysokiej jakości prognoz krótkoterminowych i średnioterminowych. Poza treściami przewidzianymi typowo dla poziomu zaawansowanego możliwe jest wzbogacenie ich o wybrane części szkolenia dla poziomu średniozaawansowanego, mając jednak na uwadze istniejące ograniczenia czasowe. Czas trwania szkolenia przewidywany jest na 90-120 minut, co uzależnione jest od posiadanego przez odbiorcę przygotowania merytorycznego i liczby dodatkowo poruszanych problemów.

Poziom zaawansowany
Dostępność: wkrótceCzas trwania: 90-120 minCena: 500 zł netto
Forma:dyskusja o charakterze problemowym + synteza posiadanej wiedzy na drodze jej praktycznego wykorzystania w tworzeniu prognoz pogody
Zakres:
 • dyskusja na temat zaawansowanych parametrów określających stan atmosfery, głównie wygenerowanych przez NWP
 • przedstawienie lub dyskusja na temat możliwości technicznych współczesnych metod pomiarowych, głównie teledetekcyjnych (satelity, radary, itp.)
 • przedstawienie problemów związanych z interpretacją danych meteorologicznych pochodzących z różnych źródeł (metod pomiarowych, NWP)
 • synteza posiadanej wiedzy teoretycznej poprzez jej praktyczne wykorzystywanie w generowaniu wysokiej jakości prognoz pogody